Welkom!

U als manager

Als manager hebt u een sterke persoonlijkheid en sterk ontwikkelde vaardigheden. Hiermee bent u gekomen waar u nu staat, hebt u uw mogelijkheden benut en uw successen gecreëerd. Uw kwaliteiten vormen de basis van waaruit u opereert, waarop u vertrouwt en waarmee u verder bouwt. Een gezonde dosis eigengereidheid, intellect en doorzettingsvermogen horen zonder uitzondering tot het repertoire van een goede manager.

Persoonlijk effectief

U functioneert, waarschijnlijk al jaren, op hoog niveau. Dat kunt u alleen volhouden als u het niet op kracht alleen hoeft te doen.

lees verder

Visie

Visie op Persoonlijke effectiviteit

Problemen bestaan niet; alleen feiten, onze wensen daarbij en onze opvattingen daarover…

Berthold Günster, Omdenken

Alles wat ik doe als trainer of coach is gericht op ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte. Persoonlijke effectiviteit bestaat uit twee pijlers: Zelfmanagement en Interpersoonlijke effectivteit.

lees verder

Wat is persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen van een individu

 • Zijn eigen emoties, gedachten en gedrag objectief te observeren en te beïnvloeden. Het gaat hierbij om zaken als energie, passie, lef, doelgerichtheid, inschatting, plezier, efficiëntie.
 • In de interactie met anderen het eigen gedrag zodanig te kiezen dat (impliciete en expliciete) doelen behaald worden. Het gaat hierbij om zaken als invloed uitoefenen, beïnvloed worden, bouwen en onderhouden van relaties, onderhandelen.

Persoonlijke denkkaders

Overtuigingen, normen, waarden en denkschema’s bepalen voor een belangrijk deel hoe een persoon in z’n vel zit en hoe hij handelt: met vertrouwen of onzeker, boos of neutraal, strijdend of accepterend, gericht op het eigen belang/gelijk of op het vinden van een gezamenlijke oplossing, etc. Deze denkkaders zijn ontstaan door opvoeding, ervaringen en reflectie.

Verandering

Vanuit de klassieke leerpsychologische hoek wordt veel nadruk gelegd op analyse van gedachten en gedrag en de (on)veranderbaarheid hiervan in combinatie met het bijna wetenschappelijke (gedrags-) experiment. Straf, beloning, normen en waarden, actie en reactie worden hierbij soms bekeken als bijna wiskundige eenheden. Deze theorieën vonden hun oorsprong vanuit een wereldbeeld van ratio, analyse, controle, veranderbaarheid.

Acceptatie

De laatste circa 15 jaar hebben ook meer oosterse ideeën voet aan de grond gekregen. Hierbij gaat het meer om zaken als acceptatie, oordeelloosheid, aandacht voor het hier-en-nu, compassie, ruimte voor on- en voorbewuste gedachten, intuïtie en eenheid van lichaam en ziel, van ratio, gevoel en wijsheid.

Evenwicht

Hoe vertaalt deze visie zich nu naar mijn manier van werken? Ik onderzoek samen met de gecoachte de vraag hoe deze omgaat met de diverse balansen in leven en werk. Persoonlijke effectiviteit gaat voornamelijk over evenwicht tussen:

 • actie en acceptatie,
 • verstand, emotie en wijsheid,
 • spreken en luisteren,
 • kansen en bedreigingen,
 • zelfbeeld en perceptie door de omgeving,
 • drijfveren, passie en discipline,
 • vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in en op anderen,
 • vasthoudendheid en bereidheid te veranderen,
 • eigen invloed, invloed van anderen en de natuurlijke gang van zaken
 • talenten en beperkingen,
 • verantwoordelijkheid, eigenaar zijn van je eigen lot en overgave, acceptatie
 • keuzes en consequenties

Randvoorwaarden

Voor ieder coachingstraject hanteer ik een aantal heldere uitgangspunten, zodat we in gezamenlijk overleg de kans optimaliseren dat de overeengekomen doelen daadwerkelijk behaald worden. Het gaat dan om zaken als motivatie voor de coaching, geheimhouding en aard van de problematiek.

lees verder

Motivatie

Echte verandering of ontwikkeling kan pas gebeuren als de deelnemer zich intrinsiek verbonden heeft aan de coachvraag. Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat de deelnemer vooral gemotiveerd is door zaken van buiten, dan zal dat besproken worden met de deelnemer en mogelijk de leidinggevende. Bezien moet worden welke acties hieraan verbonden worden. Zo kan het nuttig zijn hier extra aandacht aan te besteden in het coachingstraject. Ook kan het zijn dat de ‘tijd voor een dergelijk traject nog niet rijp is’ en het traject uitgesteld danwel afgeblazen wordt.

Per sessie zal de nodige inspanning gevraagd worden. Mocht blijken dat ‘huiswerk’ niet gemaakt is / kon worden, zal onderzocht worden hoe de keuze hiertoe tot stand is gekomen en welke lessen voor de toekomst hieraan verbonden kunnen worden. Dit wordt vooraf expliciet overeengekomen met de deelnemer.

Geheimhouding

Van groot belang is dat de medewerker zich vrij kan voelen om tijdens de coachsessies te delen wat van belang is, dus zonder eventuele angst voor consequenties in de praktijk. Daarom geldt gedurende het coachtraject dat wat besproken wordt tussen de coach en gecoachte zal blijven. In onderling overleg wordt bepaald wat, wie en hoe naar de leidinggevende / organisatie wordt teruggekoppeld.

Wanneer moet u niet bij mij zijn?

U moet niet bij mij zijn als u kant-en-klare oplossingen verwacht. De oplossing voor ieder probleem zit bij de gecoachte zelf zelf, slechts zelden in zijn omgeving. Onderzocht kan worden welke mogelijkheden de gecoachte heeft om zichzelf en/of zijn omgeving te beïnvloeden of om te gaan met voor hem problematische situaties. Dit vraagt de uitdrukkelijke bereidheid om op open wijze (eerlijk en met compassie) naar zichzelf en zijn omgeving te kijken. Ook betekent dit dat hij bereid moet zijn om buiten zijn comfortzone te treden.

Problematiek

Mocht blijken dat sprake is van verdergaande problematiek (bijv. ernstige burnout, depressie, persoonlijkheidsproblematiek, structureel pestgedrag, ernstige relatieproblematiek, post-traumatisch stress stoornis), dan zal verwijzing naar gespecialiseerde hulp plaatsvinden.

Executive coaching

In uw kracht staan, in balans. Ontspannen, met overzicht en gezag uw zaken geregeld krijgen. Bijna alsof het automatisch gaat. Prettig samenwerken met een gevoel van controle en vertrouwen. Als hogere manager bent u gewend dat u uw successen op deze wijze creëert. Maar soms gaat het (even) wat minder. U voelt dat u wat minder stevig in uw schoenen staat. Een goed gesprek met een vertrouwde collega-manager, uw leidinggevende of commissaris kan dan waardevol zijn. Maar laten we eerlijk zijn: topmanagers staan er ten diepste vaak alleen voor.

lees verder

Executive coaching: iets voor u?

Bij wie kunt u terecht? Om te sparren over uw twijfels, ideeën, koers, talenten en beperkingen, kansen en onmogelijkheden? Om frisse input te krijgen? Uw koers te hervinden of te verzetten? Klankborden met een deskundige buitenstaander kan bij zulke vragen, juist vanwege die neutrale en frisse blik van buiten, effectief zijn.

U kunt in allerlei situaties behoefte hebben aan een sparringpartner. Bijvoorbeeld als u:

 • de wens hebt u verder te ontwikkelen of eens grondig te reflecteren op uw eigen performance. In conditie blijven en jezelf verder verbeteren is een uitstekende reden om externe sparring te zoeken.
 • last hebt van twijfels of problemen, misschien doordat:
  • uw omgeving zaken van u vraagt waar u onvoldoende antwoord op heeft.
  • u bemerkt dat uw performance achterblijft bij hetgeen van u verwacht wordt.
  • u bemerkt dat u ‘uit balans raakt’, met minder energie, plezier of gemak dan voorheen uw zaken geregeld krijgt.
  • u wordt gepasseerd voor een volgende stap, waarvoor u zelf wel verwachtte in aanmerking te komen.
  • u zich door bijvoorbeeld een promotie ‘ineens’ op een ander speelveld bevindt met andersoortige spelers, hetgeen soms fundamenteel andere kwaliteiten vereist.
  • u conflicten ontwikkelt met sleutelfiguren die u niet of zeer moeizaam op kunt lossen.

Wat is executive coaching?

Executive coaching biedt u in alle gevallen in eerste instantie een luisterend oor en een open, niet oordelende, vragende geest. Later, wanneer de vraag grondig in kaart gebracht is, volgt een samenspraak die leidt tot hernieuwd inzicht in de eigen drijfveren, kwaliteiten en mogelijke beperkingen in de dynamieken bij uzelf en met anderen. Deze inzichten past u toe op de werksituatie waarmee u nieuw, aanvullend repertoire kunt eigen maken.

Dit is een zich herhalend proces, waarbij u met uw coach reflecteert op zaken waar u bij het toepassen van uw nieuwe repertoire zoal tegenaan loopt. Waar liggen de risico’s op terugval naar de dynamieken die u (in deze situatie) juist niet meer wilt? Hoe reageert de omgeving op de veranderingen? Hoe kunt u de nieuwe aanpak internaliseren, zodat deze werkelijk blijvend is? Past hetgeen u vraagt of verlangt wel bij u als persoon? Kan de huidige omgeving u bieden wat u ambieert? Waar liggen kansen en waar liggen de grenzen van de mogelijkheden?

Resultaten

Afhankelijk van de coachvraag kunnen de resultaten van een traject Executive coaching heel divers zijn:

 • Nieuwe of hernieuwde inzichten in uw eigen stijl en vaardigheden en de dynamieken met, van en tussen anderen.
 • Nieuwe vaardigheden m.b.t. zelfmanagement en/of interactie met anderen.
 • Hernieuwd vertrouwen in uzelf en/of anderen.
 • Hervonden energie, plezier, passie.
 • Een wel doordacht plan voor een vervolgstap in uw carrière.

Uw managers. Vaak heeft u behoorlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze mensen en vervullen zij cruciale posities binnen uw organisatie. Waar kunnen zij terecht met hun vragen of problemen, anders dan bij u? Sparring met een deskundige buitenstaander kan, juist vanwege die neutrale en frisse blik van buiten, uitermate effectief zijn.

lees verder

Aanleiding

Executive coaching kan voor diverse redenen in gang gezet worden.

Bijvoorbeeld:

 • Uw manager heeft de wens om zich verder te ontwikkelen of eens grondig te reflecteren op de eigen performance. In conditie blijven en jezelf verder verbeteren is een uitstekende reden om externe sparring te zoeken.
 • Er zijn twijfels of problemen. Bijvoorbeeld doordat
  • u bemerkt dat de performance van uw manager achterblijft bij wat u verwacht.
  • u bemerkt dat de manager ‘uit balans raakt’, met minder energie, plezier of gemak dan voorheen de zaken geregeld krijgt.
  • uw manager zich door bijvoorbeeld een promotie ‘ineens’ op een ander speelveld bevindt met andersoortige spelers, hetgeen soms fundamenteel andere kwaliteiten vereist.
  • uw manager conflicten ontwikkelt met u of met sleutelfiguren die niet of zeer moeizaam opgelost kunnen worden.

Pragmatische, diepgaande zorg

Menselijk kapitaal heeft onderhoud nodig. Dus ook als het goed gaat. Het kan zijn dat u een ontwikkelpad voor ogen heeft met een manager of groep managers. Het is hoe dan ook van belang om uw mensen mogelijkheden te geven om zich verder te ontwikkelen, al was het maar omdat het risico bestaat dat zij – wanneer zij op dat gebied onvoldoende ruimte ervaren – naar de concurrent vertrekken. Executive coaching kan een passend en gedegen antwoord zijn op uw en/of uw managers vragen of zorgen.

Performance

Als het gaat over verminderde of ondermaatse performance, weet u dat dit grote effecten – vaak indirect, maar daarom niet minder ernstig – kan hebben op de performance van de divisie(s) of afdeling(en) waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Het kan zijn dat u inschat dat de manager zich met gerichte training en ondersteuning nieuwe vaardigheden of kwaliteiten eigen kan maken, kan bijleren. Maar het kan ook zijn dat u twijfels heeft of ‘het er wel in zit’. Of dat de stap omhoog wellicht net een stap teveel is geweest. Zeker als dat aan de orde is, kunnen zaken erg gevoelig liggen. En hiermee het risico op teleurstelling, verwijt, verwijdering en zelfs conflict.

Tegenover elkaar…

U wilt goed zorgen voor uw managers en hen een faire kans geven zich te verbeteren. De zorgplicht wordt des te belangrijker in het licht van het nieuwe ontslagrecht. Als u als organisatie onvoldoende zorg en ondersteuning heeft geboden, zal een rechter een eventueel ontslag verbieden en dan staat de manager erg sterk in z’n onderhandelingspositie, of dat nou terecht is of niet.

Of samen?

Maar zover wilt u het uiteraard helemaal niet laten komen. Het is daarom raadzaam om ingeval van verminderde of ondermaatse performance al in een vroeg stadium zorg en ondersteuning te organiseren. Niet alleen vanwege het risico op uit de hand lopend conflict. Ook omdat het veel prettiger werkt, en veel minder energie kost, om samen te kijken naar wat er nodig is. U hebt immers een gemeenschappelijk belang.

Onder werkwijze leest u meer over hoe executive coaching in zijn werk gaat.

Het is van belang dat verwachtingen kristalhelder geformuleerd zijn. Daarom worden in de aanloop van een traject een aantal stappen doorlopen, zodat ook tijdens en na afloop van het traject helder is waar men aan toe is. Voor de gecoachte, de organisatie en de coach. Hieronder leest u welke stappen doorlopen worden, hoe de coaching globaal verloopt en wat de kosten zijn.

lees verder

Kortdurende coaching

Wanneer en voor wie?

In het werk kunnen situaties ontstaan die snel aandacht nodig hebben. Kortdurende coaching kan ingezet worden bij afgebakende vragen of problemen. Voor ieder type medewerker, van hoog tot laag, van manager tot professional. Voorwaarde is dat de gecoachte (h)erkent dat hij een vraag of probleem heeft en zich wil verbeteren. Het coachingstraject kent een gestructureerde opzet.

lees verder

Uw managers en medewerkers, uw menselijk kapitaal. Zij maken of breken het succes van uw organisatie. Iedere medewerker wil, kan of –in sommige gevallen- moet zich ontwikkelen om zijn functie naar behoren uit te kunnen blijven voeren. Het hoort bij uw zorgplicht deze ontwikkeling te faciliteren. Zeker wanneer het ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit betreft, kan sparring met een deskundige buitenstaander vanwege een neutrale en frisse blik van buiten, effectief zijn.

lees verder

Het is van belang dat verwachtingen kristalhelder geformuleerd zijn. Daarom worden in de aanloop van een traject een aantal stappen doorlopen, zodat ook tijdens en na afloop van het traject helder is waar men aan toe is. Voor de gecoachte, de organisatie en de coach. Hieronder leest u welke stappen doorlopen worden, hoe de coaching globaal verloopt en wat de kosten zijn.

lees verder

Persoonlijk

Maar de wereld om ons heen, voegt zich niet naar onze wil..

Van Dik Hout, ‘Laat het los’

Mens & organisatie

Ik ben Jørgen Nielsen en in mijn werkzame leven ben ik van huis uit psycholoog en in de praktijk trainer en coach op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Interesse voor het menselijke gedrag, motieven, gevoelsleven, denkpatronen en de hele samenhang hierin, maakte dat ik in 1987 voor de studie psychologie koos. Tijdens mijn studie richtte mijn interesse zich naar de mens in zijn werkomgeving.

lees verder

Mijn verhaal gaat over vertrouwen, onbevangenheid, lef. Over er samen voor gaan. Over succes en mislukking. Over groter, beter, volwassener worden. Het is een doorlopende zoektocht waarbij ik ben gaan beseffen dat er nauwelijks universele wijsheden zijn.

Tegelijkertijd besef ik dat er wel degelijk grotere patronen zijn te ontdekken. Overal. Binnen het individu, het team of de afdeling, de organisatie, de maatschappij, de wereld waarop wij wonen.

lees verder

Contact

Nieuwsgierig geworden? Aarzel dan niet om vrijblijvend kennis te maken. Ik kom graag bij langs. Of u kunt bij mij langs komen. Een kop koffie staat altijd klaar.

Persoonlijk Effectief

Meer resultaat met minder inspanning

Meerkoetmeen 79
3844 XN Harderwijk

T: 06 5026 1910

E: j.nielsen@persoonlijkeffectief.nl